Kedy to peklo cez sto úmrtí denne skončí?

Zdieľajte:

Pol roka sa venujeme pandémii. Nepozeráme len DOZADU NA STARÉ ČÍSLA. Prinášame pohľad dopredu na celkovú situáciu. Na marec a jar 2021 máme dobré správy, určite nenavrhujeme LOCKDOWN. Starosti s nástupom III. vlny majú a budú mať hlavne susedné krajiny a krajiny podobné Slovensku, ktoré v lockdownoch zišli na nízke čísla infikovaných. Je to prekvapivé zistenie? Deň zúčtovania bude koncom júna. Ešte sa o Slovensku bude písať.

“Vyhrali sme stávku” s pánom premiérom ohľadom predpovedí. Dlhodobo predikujeme aj počet úmrtí “na”+”s” Covidom-19. Odhadli a predpovedali sme s veľkou presnosťou:

Pripravili sme aj predpoveď:

Infikovaný > hospitalizovaný > úmrtie alebo domov

V postupnosti jednotlivých štádií ochorenia je úmrtie konečný parameter. Nakoľko skutočný počet infikovaných nevieme, sme pri modelovaní závislí od parametra hospitalizovaní, od vekovej štruktúry pacientov prijímaných do nemocníc a od odsledovanej smrtnosti jednotlivých vekových kategórií pacientov. Z publikovaných februárových dát vekovej štruktúry hospitalizovaných vidíme nádej na určitú zmenu na výstupe. Rozhodli sme sa Vám sprostredkovať našu úvahu a hypotézu – predikciu na jarné mesiace.

Počet hospitalizovaných by mal na prelome februára a marca 2021 kulminovať a následne klesať

Nakoľko predkladáme článok pre širokú verejnosť, pristupujeme k zaokrúhleniam a zjednodušeniam tak vo výrazoch, ako aj v grafoch. Aby bolo zrejmé, čo chceme naznačiť a komunikovať. Veríme, že nasledujúci text je zrozumiteľný. Venujeme sa hospitalizáciám a následným úmrtiam. Diskusiu k počtom a ku štruktúre (vek a regióny) infikovaných rozoberieme v samostatnom článku. Pozrime sa najprv na úmrtia v jednotlivých mesiacoch II. vlny na Slovensku, pričom dnes (2. marec 2021) už vieme, že sme prekročili číslo 9 tisíc.

Sumárna tabuľka skutočných a predpokladaných úmrtí v mesiacoch II. vlny pandémie COVID-19 v definícii “na” + “s” COVID-om.

Priebeh choroby a časové odstupy od infikovania po hospitalizáciu a vyliečenie alebo úmrtie

Na Slovensku boli v poslednom čase publikované základné dáta, ktoré umožňujú pohľad do priebehu ochorenia, hospitalizácie a na úmrtnosť pacientov. Zatiaľ sme odkázaní na odhady časových odstupov od infikovania po hospitalizáciu. Z Čiech vieme, že staršie ročníky (nad 65 rokov) sú hospitalizované behom niekoľkých dní, zatiaľ čo mladší infikovaní s príznakmi sa dostanú do nemocnice neskôr. Hospitalizácia nastáva v rozmedzí 2-7 dní od prepuknutia príznakov. Rovnako už vieme, že pacienti zostávajú v nemocnici 9 až 10 dní (medián = polovica z nich). Starší pacienti majú tendenciu byť hospitalizovaní mierne dlhšie ako mladí pacienti (toto sa môže otočiť). Väčšina pacientov umiera do 28 dní od objavenia sa príznakov, čo je hodnota odvodená z medzinárodných štatistík. O Slovensku vieme povedať nasledovné:

 • Obyvatelia nad 70 rokov tvoria len 10,5% obyvateľstva Slovenska (je ich 575 tisíc).
 • Infikovaní nad 70 rokov reprezentujú približne rovnaké percento z infikovaných – 9%.
 • Pacienti nad 70 rokov ale tvoria až polovicu všetkých pacientov v nemocniciach (49%).
 • Úmrtia pacientov nad 70 rokov tvoria až 71% všetkých úmrtí “na”+”s” Covidom-19.

Príklad: Ak by boli všetci nad 70 rokov chránení – napríklad očkovaním

Výborný materiál publikoval nedávno tím pod vedením Mateja Mišíka z IZA. Z ich tabuľky nižšie je zrejmých niekoľko zásadných faktov. Ak by sme rozdelili pacientov a úmrtia do dvoch kategórí “pod” a “nad” 70 rokov, tak v kategórii pod 70 rokov by sme:

 • mali síce väčšinu (91%) infikovaných zreportovaných tak, ako ich vykazujeme, ale
 • dnes namiesto 4 tisíc hospitalizovaných by v nemocniciach bolo len 2 tísíc pacientov a
 • mali by sme menej ako 3 tisíc úmrtí namiesto dnešných celkovo 9 tisíc úmrtí
Zdroj: IZA – publikácia k hospitalizáciám – Február 2021.

To sú čísla, ktoré dnes v čase dostupnosti vakcín stoja za úvahu. Pozrime sa ako sa čo najskôr do pokojnejšieho stavu pandémie dostať a nemocniciam a štatistikám odľahčiť.

II. vlna: Čísla v roku 2021 – infikovaní versus úmrtia

Smrtnosť vírusu

V Európe sú 2 krajiny s výnimočne vysokým počtom PCR testov na obyvateľa (viac ako 3). Luxembursko s počtom obyvateľov 600 tisíc a Dánsko s počtom obyvateľov takmer 6 miliónov. Luxembursko má pozitivitu testov 2,5% a Dánsko 1,2%. Je možné predpokladať, že pri tak vysokom počte PCR testov a výbornom trasovaní sú obe krajiny schopné zachytiť veľkú, ak nie takmer kompletnú množinu pozitívnych=infikovaných. Počet úmrtí v oboch krajinách je okolo 1% z počtu infikovaných. Je potrebné uviesť, že ide o krajiny s výborným stavom zdravotníctva, ktoré nebolo nikdy preťažené. Počet hospitalizovaných v Dánsku nikdy neprekročil hodnotu 1 tisíc a dnes 3. marca je počet hospitalizovaných 232 a na ventilátore je 20 ľudí.

Predpokladajme, že smrtnosť vírusu (počet úmrtí voči celkovému počtu infikovaných) je pre rozvinutú krajinu so zdecimovaným zdravotníctvom niekde v širšom rozpätí od 1% od 2%. Potom slovenských 3 000 úmrtí v januári a rovnaký počet vo februári musí byť výsledkom 150 až 300 tisíc infikovaných v horizonte 10 až 40 dní pred úmrtiami. V kalendári ide o posun 10 až 40 dní spätne. A to sme presvedčení (a máme informácie), že naviac zomierajú stovky ľudí doma (niektorí na COVID) bez testu na COVID.

Slovensko: počty infikovaných

Samozrejme, pri nízkom počte testov na Slovensku sme vykazovali na 30-dňovej báze v decembri 2020 77 tisíc infikovaných, v januári a vo februári 2021 na 30-dňovej báze len po 60 tisíc infikovaných (PCR testy). Náš prvý záver (hypotéza) je, že sme mali na mesačnej báze v skutočnosti 2,5 až 5 krát viac infikovaných (podľa mesiaca) ako sme vykazovali. Vzhľadom na to, že počty úmrtí za február sú približne rovnaké a na marec predpokladáme podobný počet úmrtí (3000), je potrebné na Slovensku uvažovať s počtom 1/4 milióna infikovaných mesačne v mesiacoch december 2020 až marec 2021. Ide spolu o 1 milión infikovaných. Za celé obdobie do 30. novembra 2020 odhadujeme asi 2-3 násobok skutočne reportovaných 100 tisíc (PCR testy).

Vysoká miera premorenia a predpoklad slabšej III. vlny

V súčte období do 30. novembra 2020, a následne od 1. decembra do 31. marca 2021 môže Slovensko mať 1,0 až 1,5 milióna infikovaných. To je až 1/4 populácie Slovenska. Naše nemusí byť nutne zlá správa pre očakávaný priebeh krivky pandémie na jar 2021. Predpokladajme, že dnešných 5% zaočkovaných narastie do konca marca na 10% populácie. Aj pri určitom prekryve zaočkovaných ľudí s ľuďmi, ktorí prekonali COVID v poslednom polroku bude koronavírusu vystavených len 2/3 obyvateľov, aj to prevažne mladších ročníkov – pod 70 rokov a mimo predných línií. Je to zásadná správa pre vývoj III. vlny, dokonca už aj v mesiaci marec 2021.

Prehľad úmrtí (“na”+”s” COVID-19) v čase od začiatku roka 2021

Pripravili sme v krivkách a grafoch priebehy 7 a 14 dňových sumárov úmrtí za obdobie od 1. januára do 1. marca 2021. Hlavné pozorovania a závery:

 • Priemerné denné hodnoty boli na začiaku roka do 90.
 • Od polovice januára máme denné čísla priemerne viac ako 100.
 • Vo februári sú denné priemery stabilne nad 105 úmrtí.
 • Posledný týždeň je výnimočný s hodnotou 125 úmrtí denne.
 • Posledných 5 týždňov je 14 dňový priemer SPOLU v relatívne úzkom rozsahu 1400 – 1575.
Sumáre kumulatívnych úmrti za 7 a za 14 dní v roku 2021

Ku koncu februára 2021 zomierajú v nemocniciach pacienti, ktorí boli prijímaní pred max. 28 dňami, väčšina v posledných 2 týždňoch. Je potrebné v reportingu rátať s 2-4 dňami na oznámenie výsledku pitvy a tak vidíme v posledných 7 dňoch do 1. marca 2021 vysoké úmrtia pacientov prijatých hlavne v druhej dekáde februára.

Veková štruktúra príjmov do nemocníc

V tabuľkách nižšie (zdroj korona.gov.sk) vidíme absolútne hodnoty príjmov do nemocníc a aj percentuálny podiel z celkových príjmov v jednotlivých vekových kategóriách:

 • Ku koncu februára 2021 dochádza k poklesu celkového počtu príjmov, ktorý kulminoval v prvej a druhej dekáde februára 2021.
 • Vo februári 2021 dochádza k poklesu proporcionálneho počtu pacientov nad 7O rokov z celkových príjmov na hodnoty 36-37% z hodnôt 42-45% v januári, čo je významné.
 • Je samozrejme potrebné potvrdiť trend štruktúry príjmov na prelome feruára a marca 2021.
 • Rovnako je potrebné potvrdiť absolútny pokles príjmov do nemocníc začiatkom marca 2021.

Postup očkovania v ohrozených skupinách nad 70 rokov

Slovensko dobre začalo s očkovaním v zariadeniach DSS, v prvých líniách už v januári 2021. Výborný článok, ale s menej ako 10% zaočkovanými v kritickej skupine nad 85 rokov publikoval Daniel Kerekes začiakom februára 2021. Bolo to aj z dát získavaných Luckou Plavákovou na základe slobodného prístupu k informáciam (formou 211-tok). Za 3 týždne februára 2021 ale pokročilo očkovanie kritických skupín aspoň I. dávkou a dnes sme na tom nasledovne:

 • Z 390 tísíc ľudí vo veku 70-79 rokov je už 14% zaočkovaných, asi väčšina nad 75 rokov.
 • Zo 157 tisíc ľudí vo veku 80-89 rokov je zaočkovaných 32%.
 • Nad 90 rokov máme už len 27 tisíc ľudí a z nich je takmer 25% zaočkovaných.
 • Zvlášť zdravotne postihnutí klienti (40 tisíc) v DSS/ZSS sú zaočkovaní na 45%.

Tempo rastu počtu infikovaných

Vzhľadom na už spomínaný vysoký počet “skutočných” infikovaných v mesiacoch december 2020, január a február 2021 a aj vzhľadom na už rozšírený výskyt britskej mutácie UK B1.1.17 je možné konštatovať, že sme v súčasnosti ZAMORENÁ a ČIASTOČNE PREMORENÁ KRAJINA.

Okolité krajiny (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko) a pred Vianocami podobne postihnuté krajiny (Dánsko, Holandsko. Nemecko) sa prijatými “lockdownami” prepracovali k nízkym hodnotám infikovaných (štvrtina, tretina, prípadne polovica hodnoty Slovenska v 7D incidencii na 100 tisíc obyvateľov).

Po uvoľneniach, po únave a aj s príchodom jari prichádza do Európy nárast MOBILITY a počtu infikovaných a všetky krajiny zaznamenávajú koniec POKLESOV alebo rovno nárast výskytu vírusu. Ako bonus – s mutáciou UK B1.1.19, u nás už dosť zastúpenej. Deje sa tak už 2-3 týždne od polovice februára 2021. Maďarsko je premiantom s vysokým rastom , Poľsko sa pridalo, dokonca rastie z vysokých “vykazovaných” hodnôt aj Česko. Rakúsko má tiež rast vyše 30%. Do rastu sa z poklesov dostali aj Dánsko, Holandsko a mierne aj Švajčiarsko. Z veľmi nízkych hodnôt 57 na 100 tisíc za 7 dní rastie aj Nemecko.

Náš tip na víťaza druhej vlny

Už 3 týždne rastú všetci okrem Slovenska – viď vyznačený koridor s hodnotou 5%-10%. Počuli ste o Švédsku ako o víťazovi I. vlny? S množstvom obetí? Dnes má celkovo na COVID-19 viac úmrtí 20 krajín EŮ, včítane Slovenska a výnimkou sú len jeho škandinávski susedia

Máme kandidáta na víťaza za II. vlnu. Bude to rovnako s množstvom obetí, ale všetko je relatívne. Áno, pravdepodobne budeme s “nadmernými úmrtiami” na 2 násobku mesačného normálu (4 500) v ťažkých mesiacoch. Napíšte si značne premorné Slovensko.

Dnes už zamorené dokonca aj britskou mutáciou. Táto podľa niektorých názorov môže pôsobiť ako súper (ochrana) proti agresívnym juhoafričanom, brazílcom a newyorčanom. Veľa sme čítali o teórii, že s vírusom je potrebné sa naučiť žiť a môžno s ním nakoniec po roku zavretých škôl a prevádzok budeme vedieť na jar žiť aj my na Slovensku. Určite si pozrite porovnanie Floridy a Californie, dvoch štátov s “otvoreným prístupom” a s tvrdým lockdownom.

Pripravili sme graf ZMENY TEMPA rastu / poklesu výskytu vírusu v susedných krajinách a v krajinách, ktoré boli na tom pred Vianocami presne tak ako Slovensko (Dánsko, Holandsko, Nemecko)j. Viac detailov nájdete v tabuľkách tempa rastu / poklesu počtu prípadov na Our World In Data.

Tempo rastu / poklesu počtu nových prípadov v susedných (a podobných) krajinách
Tempo rastu / poklesu počtu nových prípadov v susedných krajinách

Na marec 2021 máme dobré správy

 1. Vzhľadom na zrýchlený postup očkovania ľudí nad 70 rokov,
 2. Vďaka dnes ohlásenému návratu k očkovaniu ohrozených nad 70 rokov,
 3. Vzhľadom na pokračujúci klesajúci počet príjmov do nemocníc ľudí nad 70 rokov,
 4. Napriek rastu tempa prípadov v okolitých krajinách (niekde aj silne nad 100% v 14D incidencii),
 5. Napriek miernemu nárastu počtu prípadov aj na Slovensku ku koncu marca 2021,
 6. Napriek šialenému počtu denných úmrtí na prelome februára a marca 2021,

Slovensko na rozdiel od starostí susedných a nám podobných krajín čakajú na s prichádzajúcou jarou lepšie časy a:

 • krátke obdobie starostí s kulmináciou hospitalizovaných s potvrdeným COVID okolo 3800,
 • následne postupná zmena štruktúry hospitalizovaných k nižším ročníkom (aj deti od 5-9 rokov a teenedžeri od 10-20),
 • mierny a trvalý pokles počtu hospitalizovaných a hlavne zmena ich rizikovosti – úmrtnosti,
 • kulminácia počtu úmrtí v I. týždni marca 2021 a postupný, neskôr znateľný pokles o 10-25 úmrtí denne,
 • v závislosti od počtu robených PCR testov pri ich náraste možno mierny nárast počtu infikovaných (ale v zmenenej vekovej štruktúre smerom k mladším ročníkom),
 • veľmi pravdepodobne stabilná / klesajúca miera pozitivity PCR testov.

A bude od 21. marca 2021 “lockdown”?

NEBUDE, lebo po tom, čím si Slovensko prešlo a hlavne v tomto stave nedáva zmysel.
Žiadne z navrhovaných a prijatých opatretí, ktoré sa zavedú od 3. marca 2021 nemá šancu zásadne a ani citeľne zmeniť parametre, ktoré boli stanovené ako merané veličiny za okrúhlym stolom pána premiéra.

Zmena všetkých sledovaných veličín 21. marca 2021 oproti koncu februára 2021 bude dôsledom nášho správania sa ku koncu/na prelome februára a marca 2021 (pred zavedením opatrení), celkovej miery testovania PCR testami, testovania AG testami v ohniskách/firmách a pokračujúceho postupu očkovania.

V už zavedených opatreniach došlo k sprísneniu, mobilita pôjde dole, home-office bude viac home a menej office. Párty po nociach budú len do 20:00, očkovanie seniorov bude na postupe a pozitívni si budú musieť objednať nákup s donáškou kuriérom, ak si nenakúpili včera/dnes. Nosiť ffp2 “na pol žrde” sa nebude, lebo to sa nedá (lebo to nie je látkové rúško), a tak aj šírenie sa obmedzí.

To všetko bude mať vplyv a double-impact po zhruba 14-21 dňoch od reálnej zmeny. Ak tá zmena nastáva 3. marca 2021, jej vplyv sa ukáže až po 21. marci 2021. Ale aj tak to pomôže a deti pôjdu v apríli konečne do školy 🙂 Ak príde s prvým jarným dňom aj trvalé teplo, tak sme vyhrali polčas III. vlny.

Smutnou štatistikou bude 15 tisíc úmrtí po sviatkoch v máji 2021. Ale s tým už veľa nenarobíme, tak sme tú partiu rozohrali na “zlatý týždeň” pred Vianocami (v poradí 2. chyba), k čomu bolo predohrou otvorenie kostolov, kín, gymov a uvoľnenie celoslovensky v druhej polovici novembra 2021 (1. chyba). A povestným klincom do rakvy (3. chyba) bola navýšená mobilita “nemobilných” v skríningu s vydávanou “priepustkou” od 18. januára 2021. Veľkou chybou bolo namiesto NEtestovanie v ohniskách (2-3 krát týždenne) Považia (november 2020), Ponitria (december 2020), Trnavska (1.-10. január 2021) a Košíc (január 2021).

Koľko miliónov vakcín od Moderna, BioNTech-Prizer a AstraZeneca náš štát dokúpil vo februári 2021

Nepočuli ste to tom, ale my vieme, ako si pýtať informácie od štátu (ďakujeme Lucka Plaváková). Lebo, čo nie je tajné, to je verejné. Prečítajte si v našom článku:
Aká je pravda o dodávkach schválených vakcín na Slovensko

A hlavne ide o zdravie a nádej pre obyčajných ľudí a vakcíny sú LIEK. A my máme radi pravdu. Zostaňte v spojení.

Zdieľajte: